لوگو موسان

احکام آرایشی و پوششی مردان در اسلام

احکام آرایشی و پوششی مردان در اسلام

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ در اصلاح موی سر

 

ﺱ۱۸۸. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ.ﺍﮔﺮﺗﺸﺒّﻪﻣﺮﺩﺑﻪﺯﻥﻣﺤﺴﻮﺏﺷﻮﺩ،ﻭﯾﺎﻣﻔﺴﺪﻩﺍﻧﮕﯿﺰﺑﺎﺷﺪ،ﻭﯾﺎﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺒﺘﺬﻝﻏﺮﺏﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﯾﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺪﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮ

ﺱ۱۸۹. ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ.ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼﺣﺮﻣﺖﺩﺭﺍﯾﻦﻣﻮﺍﺭﺩ،ﺷﺒﯿﻪﺷﺪﻥﺑﻪﺩﺷﻤﻨﺎﻥﺍﺳﻼﻡﻭﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﺁﻥﻫﺎﺳﺖﻭﺍﯾﻦﻣﻮﺿﻮﻉﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻭﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻭﺍﺷﺨﺎﺹﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻓﺮﻕﻣﯽﮐﻨﺪﻭﺍﯾﻦﺍﻣﺮﻣﺨﺘﺺﺑﻪﻏﺮﺏ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ترمیم مو

ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﻮ ﻭ ﻧﺎﺧﻦ

ﺱ۱۹۰. ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﯼ ﺳﺮ ﻭ ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻦ ﻭ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﯼ ﺳﺮ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺗﺸﺒّﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﯾﺎ ﻣﻔﺴﺪﻩ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﯾﺎ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺘﺬﻝ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﯾﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﻮﯼ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺯﻧﺎﻧﻪ

ﺱ۱۹۱. ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ. ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺒّﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﺪﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺱ۱۹۲. ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ، ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻣِﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﯼ ﻣﺮﺩ

ﺱ۱۹۳. ﻣِﺶ ﮐﺮﺩﻥ ( ﻧﻮﻋﯽ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ) ﻣﻮﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ.ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺒﺘﺬﻝﻏﺮﺏﺑﻪﺣﺴﺎﺏﺁﯾﺪ،ﻭﯾﺎﻣﻔﺴﺪﻩﺍﯼﺑﺮﺍﯼﺁﻥﻣﺘﺮﺗّﺐﺷﻮﺩ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ

ﺱ۱۹۴. ﺣﮑﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻼﻩ ﮔﯿﺲ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ؟

ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

یکی از راه های درمان کم مویی یا طاسی استفاده از پروتز موی زنانه یا مردانه است که موسان با بهترین متریال دراختیار شما قرار می دهد. پروتز مو دائم روشی سریع برای پرپشت شدن مو است و جذابیت را به موهای شما را بازمی گرداند که برای طولانی کردن عمر آن باید از نحوه شستن پروتز مو و مراقبت از آن آگاه باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر و هزینه پروتز مو می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پوشیدن کروات

ﺱ۱۹۵. ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﮐﺮﻭﺍﺕ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ.ﺑﻪﻃﻮﺭﮐﻠﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻥﮐﺮﻭﺍﺕﻭﺩﯾﮕﺮﻟﺒﺎﺱﻫﺎﯾﯽﮐﻪﭘﻮﺷﺶﻭﻟﺒﺎﺱﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥﻣﺤﺴﻮﺏﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺤﻂّ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮﺩ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩ

ﺱ۱۹۶. ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ.ﺍﮔﺮﺯﻧﺠﯿﺮﺍﺯﻃﻼﺑﺎﺷﺪﻭﯾﺎﺍﺯﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﺁﻥﻫﺎﻣﺨﺼﻮﺹﺯﻧﺎﻥﺍﺳﺖ،ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ در مردان

ﺱ۱۹۷. ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

احکام آرایشی و پوششی مردان در اسلام

ﺑﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ صورت ﻣﺮﺩ

ﺱ۱۹۸.ﺑﻨﺪﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦﺻﻮﺭﺕﯾﺎﮔﻮﻧﻪﻫﺎﺑﺮﺍﯼﻣﺮﺩﺍﻥﭼﻪﺣﮑﻤﯽﺩﺍﺭﺩ(ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺯﺑﻨﺪﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦﺻﻮﺭﺕﺍﯾﻦﺍﺳﺖﮐﻪﺗﻤﺎﻡﻣﻮﻫﺎﯼﺻﻮﺭﺕﺭﺍﺯﺍﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.)

ﺝ. ﺑﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺭﯾﺶ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﻭﺍﺟﺐ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﻭﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ

ﺱ۱۹۹. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻣﻮ، ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ.ﺍﮔﺮﺗﺸﺒّﻪﻣﺮﺩﺑﻪﺯﻥﻣﺤﺴﻮﺏﺷﻮﺩﻭﯾﺎﻣﻔﺴﺪﻩﺍﻧﮕﯿﺰﺑﺎﺷﺪﻭﯾﺎﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺒﺘﺬﻝﻏﺮﺏﺑﻪﺣﺴﺎﺏﺁﯾﺪ،ﺟﺎﯾﺰﻧﯿﺴﺖﻭﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﮐﺴﺐﺩﺭﺁﻣﺪﺍﺯﺍﯾﻦﻃﺮﯾﻖﺟﺎﯾﺰﻧﯿﺴﺖ.ﻭﺩﺭﻏﯿﺮﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ

ﺱ۲۰۰. ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﯾﻮﺭ ﺁﻻﺕ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟

ﺝ. ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ

ﺱ۲۰۱. ﺁﻭﯾﺨﺘﻦ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻃﻼ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﻃﻼ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ. ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ، ﭼﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﻧﻤﺎﺯ.ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﻭﺍﺟﺐ، ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺳﺖ.

سوالات متداول

آیا استفاده از کرم پودر و ضد آفتاب رنگی برای آقایان جایز است؟

استفاده از کرم پودر و ضد آفتاب رنگی برای آقایان اشکالی ندارد، به شرطی که رنگ آن طبیعی باشد و به قصد تشبه به زنان استفاده نشود.

آیا کوتاه کردن موهای جلوی سر به طوری که به ابروها برسد جایز است؟

کوتاه کردن موهای جلوی سر به طوری که به ابروها برسد جایز نیست، زیرا این مدل مو از مدل‌های غربی و مُبتذل است.

آیا اصلاح ابرو برای آقایان جایز است؟

اصلاح ابرو برای آقایان به طور کلی جایز است، به شرطی که به قصد تشبه به زنان انجام نشود.

 

دانلود pdf احکام اصلاح و ترمیم مو در اسلام

 

منبع : سایت مقام معظم رهبری

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از اینکه موسسه موسان را انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم 🙏

"MousanGift1402"

این کد تخفیف تا

1 ماه آینده

اعتبار دارد.
*لطفاً به هنگام مراجعه
پیامکی که دریافت کردین را
همراه خود داشته باشید.*