لوگو موسان

رﯾﺰش ﻣﻮ و روش ﻫﺎى درﻣﺎن آن

ریزش مو و روش های درمان آن

انواع شایع ریزش مو

قبلا به صورت کامل درباره معایا و مزایای ترمیم مو بدون جراحی صحبت کرده ایم . حال قرار بر این است که در این مقاله از انواع مختلف ریزش مو سخن به میان آوریم . به طور کلی انواع مختلفی از رﯾﺰش ﻣﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ آن ﻫﺎ بررسی خواهیم کرد :

  • ﻃﺎﺳﻰ
  • رﯾﺰش ﻣﻮى ارﺛﻰ
  • ﻫﻮرﻣﻮﻧﻰ ﯾﺎ اﻟﻮﭘﺴﻰ آﻧﺪرو ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮداﻧﻪ

اﯾﻦ ﻧﻮع رﯾﺰش ﻣﻮ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺎزک ﺷﺪن و رﯾﺰش ﻣﻮﻫﺎ در ( ﻣﺮدان) ﻃﺎﺳﻰ ﺑﺎ اﻟﮕﻮى ﻣﺮداﻧﻪ ٪70 آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺎن) ﻃﺎﺳﻰ ﺑﺎ اﻟﮕﻮى زﻧﺎﻧﻪ (ﺑﺎ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ٪40 و را درﮔﯿﺮ ﺳﺎزد .ﻃﺎﺳﻰ ﻣﺮداﻧﻪ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ارﺛﻰ ﻣﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﻰ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻦ ﺧﻂ روﯾﺶ ﻣﻮ و رﯾﺰش ﻣﻮى ﺷﻘﯿﻘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ورﺗﮑﺲ، ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .وﻟﻰ در زﻧﺎن ﻧﺎزﮐﻰ و رﯾﺰش ﻣﻮى ﻣﻨﺘﺸﺮ رخ ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ دو ﮔﺮوه رﯾﺰش ﻣﻮ واﻗﻌﻪ اى ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. بهترین روش ترمیم مو برای خانمها و آقایان نیز در موسان ارائه می شود که میتوانید از آنها بهره ببرید. از جمله روشهای ترمیم مو می توان به ترمیم مو به روش مایکروپوینت و پروتز مو به روش پانچ اشاره کرد که قبل از انتخاب روش موردنظر حتما اطلاعات کاملی از آنها بدست آورده و با پزشک خود مشورت کنید.

درﻣﺎن راﯾﺞ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﯾﻨﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻞ و ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه روش درﻣﺎﻧﻰ ﺑﻰ ﺧﻄﺮى ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد . ﻃﺎﺳﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﻃﺎﺳﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرى ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺟﺎى زﺧﻢ) اﺳﮑﺎر (در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ از ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﻮ دار ﺑﺪن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻃﺎﺳﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى در ﻫﺮ ﺳﻨﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎل دارﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر 40 ﺷﺮوع ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺎوى ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻠﻮژن اﻓﻠﻮوﯾﻮم (Telogen efluviam) ﻧﻮﻋﻰ رﯾﺰش ﻣﻮى ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب و ﯾﺎ ﺟﻮﺷﮕﺎه زﺧﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮس اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى 3 ـ 5 ﻣﻰ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮع رﯾﺰش ﻣﻮ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎر از ﮐﻨﺪه ﺷﺪن دﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﻮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮارد رﺷﺪ دوﺑﺎره ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ٪95 ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد .در : ﻣﺎه روى ﻣﻰ دﻫﺪ .

از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 12 ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﺗﺐ ﺑﺎﻻ، زاﯾﻤﺎن، اﺧﺘﻼﻻت ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ، اﺳﺘﺮس، ﺑﯿﻤﺎرى ﺷﺪﯾﺪ، اﺳﺘﺮس ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ و ﺟﺮاﺣﻰ .در درﻣﺎن اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯿﻨﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ .

ریزش مو و روش های درمان آن

رﯾﺰش ﻣﻮ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺗﺎر ﻣﻮی 150 ﺗﺎ 70 اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ درً ﺳﺮﺷﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﯿﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺷﺎﻧﻪ زدن و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻮی ﺳﺮ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ً اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از روﯾﺶ ﻣﻮ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻢ ﻣﻮ ﺷﺪن وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود . از ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻮی ﺳﺮ از دﺳﺖ رود ٪40 رﯾﺰش ﻣﻮ از دو ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ:

۱. رﯾﺰش ﻣﻮی ﺗﺪرﯾﺠﯽ:ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﻮ رﯾﺰش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻮ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۲. رﯾﺰش ﻣﻮی ﮐﻠﯽ: ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻮ در ﺗﻤﺎم ﺳﺮ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮ دﯾﺪه ﺷﻮد.

 

لیزر کردن برای درمان ریزش مو

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻟﯿﺰر ﺑﺮاى درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ ﻟﯿﺰر دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﻃﻊ ﮐﺮدن ﻧﻮرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج و ﻗﺪرت )وات (ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﻰ) واﺑﺴﺘﮕﻰ (اﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﻮج ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺰر را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻰ ﺳﺎزد .از اﯾﻦ رو، ﻟﯿﺰر ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺎرﯾﮏ ﺳﺒﺰ، ﻗﺮﻣﺰ، اﯾﻨﻔﺮارد و … ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﺮاى ﻫﺪﻓﻰ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺟﻔﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد .

اﺷﻌﻪ ى ﻟﯿﺰرى ﮐﻪ ﺑﺮاى درﻣﺎن اﻟﮕﻮى رﯾﺰش ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻗﺪرت 630-670 ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻰ ﺑﯿﻦ )وات (ﮐﻢ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺷﻌﻪ ﻟﯿﺰر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺎرﯾﮏ و ﻗﺪرت ﮐﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ى ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﺟﺬب ﻣﻰ ﺷﻮد و رﺷﺪ و پرپشت شدن ﻣﻮ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺟﺬب ﻧﻮر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ى ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﺑﺮاى واﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻰ ﺷﻮد ﺿﺮورى اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﻮر ﺟﺬب ﻧﺸﻮد، ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺶ ﻓﻮﺗﻮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

ﻟﯿﺰر ﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ308: اﮔﺰاﯾﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 632,8: ﻫﻠﯿﻮم ﻧﺌﻮن Erbium ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 1550: ﻓﺮﮐﺸﻨﺎل(ﺑﺮاى درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ LLLT) ﻟﯿﺰر درﻣﺎﻧﻰ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر Low Level Light Therapy ﯾﺎ در واﻗﻊ DH ﻟﯿﺰر ﻫﺎى ﮐﻢ ﺗﻮان ،Low Level Laser Therapy ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﺰر ﻫﺎى ﮐﻢ ﺗﻮان ﯾﺎ LLLT و ﻟﯿﺰر Cold Laser ﻟﯿﺰر ﺳﺮد ﯾﺎ ،Red Light Therapy درﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻟﯿﺰر ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ Soft Laser ﺳﺒﮏ ﯾﺎ ﺳﻠﻮﻟﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد و روى ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ، ﻟﺬا در درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮﻫﺎى آﻧﺪروژﻧﺘﯿﮏ ﺳﺮ) رﯾﺰش ﻫﺎى ﻧﻮع ارﺛﻰ ( و ﻧﯿﺰ در درﻣﺎن ﻃﺎﺳﻰ ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى ﺧﻮد اﯾﻤﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮات ﻟﯿﺰر درﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان LLLT) ﻧﻮر ﻟﯿﺰر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺰرﻫﺎى ﺳﺮد ﮐﻢ ﻗﺪرت ﯾﮏ درﻣﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮى ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﻰ ﺑﺮاى رﯾﺰش ﻣﻮى اﻟﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ، ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

 

ریزش مو

استفاده از لیزرهای سرد در ترمیم مو

ﻟﯿﺰرﻫﺎى ﺳﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ( ﺑﺪﯾﻦ LLLT ﻟﯿﺰر درﻣﺎﻧﻰ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ را اراﺋﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻟﯿﺰرﻫﺎ )ﻟﯿﺰرﻫﺎى ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮرﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف ﺟﺬب ﻣﻰ ﺷﻮد وﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف ﻣﺜﻞ ﻟﯿﺰرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﯾﺪن و ﺷﮑﻞ دﻫﻰ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف ﺣﺮارت ﻧﻤﻰ دﻫﺪ. ﻟﯿﺰر ﮐﻢ ﺗﻮان در ﺗﺴﺮﯾﻊ روﯾﺶ ﻣﻮﻫﺎ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻰ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﻫﻢ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻟﯿﺰر، زﺧﻢ ﻫﺎى ﭘﻮﺳﺘﻰ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪه و اﺳﮑﺎرﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺮﯾﺪﮔﻰ ﻫﺎ و ﺟﺮاﺣﻰ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﻟﺘﯿﺎم ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ. رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﻮ را در ﻫﺮ ﻓﺮد LLLT ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻮر ﻟﯿﺰر را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺟﺬب ﺷﺪه واﮐﻨﺶ دﻫﺪ، ﻫﯿﭻ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﻮﯾﻰ روى ﻧﻤﻰ دﻫﺪ . ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮﻣﯿﻤﻰ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ درﻣﺎن ﻫﺎى LLLT ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﺜﻞ داروى ﺗﺮﻣﯿﻤﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ، ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﺷﺪ ﻣﻮ را ﻫﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮرم ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﺖ ﯾﮏ درﻣﺎن ﯾﮏ LLLT . ﻣﻮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاى رﯾﺰش ﻣﻮى اﻟﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻣﺎن ﻫﺎى ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ دﯾﮕﺮ، درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزه ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﻮ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
LLLT وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻟﯿﺰر درﻣﺎﻧﻰ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﻰ اﻟﮕﻮى رﯾﺰش ﻣﻮﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻪ داراى ﻧﻮر ﻟﯿﺰر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺰرى وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻢ ﻗﺪرت ﻟﯿﺰرﻫﺎى ﺳﺮد ﻣﺜﻞ ﮐﻼه، ﺑﺮس ﯾﺎ ﺷﺎﻧﻪءدﺳﺘﻰ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 🙁 ﺗﻨﻬﺎ hair max) ﺷﺎﻧﻪ ﻟﯿﺰرى ﻟﯿﺰر ﻓﺘﻮﺗﺮاﭘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروى آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﺘﯿﺎز 501 را ﺟﻬﺖ و در زﻧﺎن 2007 در درﻣﺎن آﻟﻮﭘﺴﻰ اﻧﺪروژﻧﺘﯿﮏ و ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﻮ در ﻣﺮدان در ﺳﺎل 2011 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺷﺪ.

لیزر x5 : اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﯿﺰر از دﯾﻮدﻫﺎى ﻟﯿﺰر ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮق ﺳﺮ x5 ﻟﯿﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ آراﯾﺸﻰ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺮاى دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ 200 ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود X5 ﻧﺪارد .ﻟﯿﺰر FDA اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه ﻟﯿﺰر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺼﺮف، ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻣﺎن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎن در ﮐﻨﺎر راﺣﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻟﯿﺰرى اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻼه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس درد ﻧﺎﺷﻰ از وزن ﺧﻮد و ﺧﺎرش در ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺷﻮد وﻟﻰ ﺷﺪت ﮐﻢ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮد.

لیزر برای درمان ریزش مو

لیزر درمانی چه فوایدی برای ریزش مو دارد؟

ﻓﻮاﯾﺪ ﻟﯿﺰر درﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮاى رﯾﺰش ﻣﻮ اﯾﻦ ﻟﯿﺰر ﮐﻢ ﺗﻮان ﺑﺮاى ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻋﺎرﺿﻪ اى ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده و روﺷﻰ ﺑﺪون درد ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﻰ ارزان و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﻰ ﺑﺮاى درﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ و رﺷﺪ ﻣﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻂ روﯾﺶ ﻗﺪاﻣﻰ ﺗﺎج ﺳﺮ رخ دﻫﺪ.

ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﯿﺰر ﮐﻢ ﺗﻮان ﺑﺮاى رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎى زﯾﺒﺎﯾﻰ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﺧﺎﻧﮕﻰ آن در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺮ ﺑﺎ ﻧﻮر دﺳﺘﮕﺎه از 15-8 ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاى 3-2 اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼه ﻣﺨﺼﻮص آن ﯾﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎى دﺳﺘﻰ ﺳﺎﻃﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. درﻣﺎن و ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﻰ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ ﻟﯿﺰر ﻫﺎى ﮐﻢ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺜﻼ دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻫﺸﺪار و اﺣﺘﯿﺎط ﻟﯿﺰر درﻣﺎﻧﻰ ﮐﻢ ﺗﻮان ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﻰ ﺑﺎ داروﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.

*** جهت اطلاعات بیشتر در مورد ترمیم موی بانوان و هزینه پروتز مو به مقاله مرتبط مراجعه بفرمایید . ***

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از اینکه موسسه موسان را انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم 🙏

"MousanGift1402"

این کد تخفیف تا

1 ماه آینده

اعتبار دارد.
*لطفاً به هنگام مراجعه
پیامکی که دریافت کردین را
همراه خود داشته باشید.*