احکام آرایشی و پوششی مردان در اسلام

بر طبق جدیدترین استفائات از مقام معظم رهبری

110

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ در اصلاح موی سر

 

ﺱ۱۸۸. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ.ﺍﮔﺮﺗﺸﺒّﻪﻣﺮﺩﺑﻪﺯﻥﻣﺤﺴﻮﺏﺷﻮﺩ،ﻭﯾﺎﻣﻔﺴﺪﻩﺍﻧﮕﯿﺰﺑﺎﺷﺪ،ﻭﯾﺎﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺒﺘﺬﻝﻏﺮﺏﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﯾﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺪﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮ

ﺱ۱۸۹. ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ.ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼﺣﺮﻣﺖﺩﺭﺍﯾﻦﻣﻮﺍﺭﺩ،ﺷﺒﯿﻪﺷﺪﻥﺑﻪﺩﺷﻤﻨﺎﻥﺍﺳﻼﻡﻭﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﺁﻥﻫﺎﺳﺖﻭﺍﯾﻦﻣﻮﺿﻮﻉﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻭﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻭﺍﺷﺨﺎﺹﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻓﺮﻕﻣﯽﮐﻨﺪﻭﺍﯾﻦﺍﻣﺮﻣﺨﺘﺺﺑﻪﻏﺮﺏ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﻮ ﻭ ﻧﺎﺧﻦ

ﺱ۱۹۰. ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﯼ ﺳﺮ ﻭ ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻦ ﻭ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﯼ ﺳﺮ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺗﺸﺒّﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﯾﺎ ﻣﻔﺴﺪﻩ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﯾﺎ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺘﺬﻝ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﯾﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﻮﯼ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺯﻧﺎﻧﻪ

ﺱ۱۹۱. ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ. ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺒّﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﺪﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺱ۱۹۲. ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ، ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻣِﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﯼ ﻣﺮﺩ

ﺱ۱۹۳. ﻣِﺶ ﮐﺮﺩﻥ ( ﻧﻮﻋﯽ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ) ﻣﻮﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ.ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺒﺘﺬﻝﻏﺮﺏﺑﻪﺣﺴﺎﺏﺁﯾﺪ،ﻭﯾﺎﻣﻔﺴﺪﻩﺍﯼﺑﺮﺍﯼﺁﻥﻣﺘﺮﺗّﺐﺷﻮﺩ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ

ﺱ۱۹۴. ﺣﮑﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻼﻩ ﮔﯿﺲ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ؟

ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

پوشیدن کروات

ﺱ۱۹۵. ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﮐﺮﻭﺍﺕ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ.ﺑﻪﻃﻮﺭﮐﻠﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻥﮐﺮﻭﺍﺕﻭﺩﯾﮕﺮﻟﺒﺎﺱﻫﺎﯾﯽﮐﻪﭘﻮﺷﺶﻭﻟﺒﺎﺱﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥﻣﺤﺴﻮﺏﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺤﻂّ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮﺩ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩ

ﺱ۱۹۶. ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ.ﺍﮔﺮﺯﻧﺠﯿﺮﺍﺯﻃﻼﺑﺎﺷﺪﻭﯾﺎﺍﺯﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﺁﻥﻫﺎﻣﺨﺼﻮﺹﺯﻧﺎﻥﺍﺳﺖ،ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ در مردان

ﺱ۱۹۷. ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺑﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ صورت ﻣﺮﺩ

ﺱ۱۹۸.ﺑﻨﺪﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦﺻﻮﺭﺕﯾﺎﮔﻮﻧﻪﻫﺎﺑﺮﺍﯼﻣﺮﺩﺍﻥﭼﻪﺣﮑﻤﯽﺩﺍﺭﺩ(ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺯﺑﻨﺪﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦﺻﻮﺭﺕﺍﯾﻦﺍﺳﺖﮐﻪﺗﻤﺎﻡﻣﻮﻫﺎﯼﺻﻮﺭﺕﺭﺍﺯﺍﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.)

ﺝ. ﺑﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺭﯾﺶ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﻭﺍﺟﺐ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﻭﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ

ﺱ۱۹۹. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻣﻮ، ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ.ﺍﮔﺮﺗﺸﺒّﻪﻣﺮﺩﺑﻪﺯﻥﻣﺤﺴﻮﺏﺷﻮﺩﻭﯾﺎﻣﻔﺴﺪﻩﺍﻧﮕﯿﺰﺑﺎﺷﺪﻭﯾﺎﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺒﺘﺬﻝﻏﺮﺏﺑﻪﺣﺴﺎﺏﺁﯾﺪ،ﺟﺎﯾﺰﻧﯿﺴﺖﻭﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﮐﺴﺐﺩﺭﺁﻣﺪﺍﺯﺍﯾﻦﻃﺮﯾﻖﺟﺎﯾﺰﻧﯿﺴﺖ.ﻭﺩﺭﻏﯿﺮﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ

ﺱ۲۰۰. ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﯾﻮﺭ ﺁﻻﺕ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟

ﺝ. ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ

ﺱ۲۰۱. ﺁﻭﯾﺨﺘﻦ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻃﻼ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﻃﻼ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ. ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ، ﭼﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﻧﻤﺎﺯ.ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﻭﺍﺟﺐ، ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺳﺖ.

 

دانلود pdf احکام اصلاح و ترمیم مو در اسلام

 

منبع : سایت مقام معظم رهبری


سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 24ساعت بعد از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر افسانه چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیا روش ترمیم مو برای ابرو هم قابل انجام هست اگر جواب مثبت است لطفا هزینه آن را بفرمایید هم برای مو و هم برای ابرو
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش)

   جواب :
   سلام ، خیر تخصص ما فقط ترمیم مو است و قیمت برا اقایون از ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان و برا بانوان از ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان است که در جلسه حضوری نسبت به سلیقه و نیاز فرد ، دقیقش مشخص و اعلام میشه !

 • تصویر کاربر محمد چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  من متوجه شدم این چسب ها به مرور به منافذ پوست نفوذ می کنن و حتی موهای موجود هم از بین میرن
  نظر شما چیه؟
  ایا این چسب ها با پوست سر سازگارن؟
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش)

   نه عزیزم به هیچ وجه اینطور نیست و چسب ها و موهای ما به هیچ وجه به پوست و موهای فعلی شما ضرری وارد نمیکنن اگر دوست داشتین تشریف بیلرید از نزدیک با جزییات کار اشنا بشین

 • تصویر کاربر عنابت چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید.میخواستم بدونم اصفهان نمایندگی ندارید.ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش)

   سلام نه عزیزم ما فقط در تهران هستیم ولی دوستان شهرستانی براحتی یکروزه میان پیش ما و در یک جلسه ۲ ساعته کارشون انجام میشه و برمیگردن به شهرشون .

 • تصویر کاربر shiva چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش) مشاهده پرسش
  mikhastam bedonam mo kotah pesarone vase mamanam cheqadr hazine mishe?
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش)

   سلام ، قیمت برا اقایون از ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان و برا بانوان از ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان است که در جلسه حضوری نسبت به سلیقه و نیاز فرد ، دقیقش مشخص و اعلام میشه !

 • تصویر کاربر صمد چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر با سلام ودرود وخسته نباشید
  احتراما بنده در تبریز زندگی میکنم خواستم بدونم که تو شهرستانها نمایندگی ندارین ؟ یا باید به تهران و مطلب تون مراجعه کنم ؟
  دوم اینکه قیمت و هزینه نسبت به تراکم مو واندازه محل تاسی فرق میکند؟
  قبل از مراجه حضوری چگونه میتونم با فرستادن عکس و از قیمت وکیفیت کارتون مطلع بشم؟
  واینکه کلا نقدی هست یا اقساطی هم امکان داره
  ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش)

   سلام نه عزیزم ما فقط در تهران هستیم ولی دوستان شهرستانی براحتی یکروزه میان پیش ما و در یک جلسه ۲ ساعته کارشون انجام میشه و برمیگردن به شهرشون .
   و
   قیمت هم برا اقایون از ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان و برا بانوان از ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان است که در جلسه حضوری نسبت به سلیقه و نیاز فرد ، دقیقش مشخص و اعلام میشه !
   و
   شما عکس سرتون و وضعیت فعلی موهاتون رو در تلگرام به این آیدی ارسال کنید @mousan_pm ، همکاران ما پاسخگوی شما خواهند بود با افتخار
   و
   در مورد پرداخت بصورت اقساط هم ، چشم باهاتون همکاری میکنیم نگزان نباشین و تشریف بیارید در خدمتتون هستیم .

 • تصویر کاربر محمد چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام - جلوی موهام یه مقدار کم پشت شده این چند وقته هم ریزش موهام شدت گرفته . پارسال لیکن پلان داشتم به دکتر پوست مراجعه کردم گفتند لیکن پلانت فعال نیست .سوالم اینه با توجه به اینکه بانک موهام خوبه میتونم کاشت مو انجام بدم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش)

   عزیزم تخصص ما ترمیم مو است ولی بر اساس شناخت و تجربه ای که داریم ، ما روش کاشت مو رو با توجه به مشکلات فراوانش بهتون پیشنهاد نمیکنیم .... ولی باز انتخاب با شماست ! ولی پیشنهادمون اینه که یک جلسه مشاوره رایگان تشریف بیارید دفتر ما تا از نزدیک تمام موارد رو خدمتتون شرح بدیم بعدش با اگاهی خودتون انتخاب کنید .

 • تصویر کاربر محمد چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام.آیا ترمیم فقط قسمت جلوی سر امکان پذیر است ؟
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 7 ماه پیش)

   سلام بله

 • تصویر کاربر سینا دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷( 8 ماه پیش) مشاهده پرسش
  باسلام و خسته نباشید
  بنده موهای لخت و نرم داشتم یه چندوقت اتومو و واکس مو استفاده میکردم و الان موهای من بعد حموم فر و وزوزی میشه چیکار باید بکنم اتا دوباره موهای من مث قبل بشه
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷( 8 ماه پیش)

   سلام
   دوست من تخصص ما ترمیم مو است ! شما باید به پزشک متخصص پوست و مو مراجعه کنید برای این مشکلتون

 • تصویر کاربر ساجدی دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷( 8 ماه پیش) مشاهده پرسش
  خانمی ۲۷ساله هستم اگه ریزش موی ارثی دارم دارو جواب نمیده آیا کاشت مو جواب می‌دهد؟
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷( 8 ماه پیش)

   سلام ، بله روش ما براحتی برای شما جواب میده لطفا با شماره های دفتر تماس بگیرید متخصصین ما کامل راهنماییتون میکنند .

 • تصویر کاربر مهرمنش دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷( 8 ماه پیش) مشاهده پرسش
  در مورد این عملکرد لطف کنید بیشتر توضیح بدین به چه شکل یعنی کاشت انجام میشه یا ریشه مو رو تحریک میکنید
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷( 8 ماه پیش)

   عزیزم اسم روش ما ترمیم مو است که در این روش موهای ۱۰۰٪ طبیعی روی سر شما فیکس میشود فقط در یک جلسه ۲ ساعته و بدون دردو جراحی !!
   لطفا با شماره های دفتر تماس بگیرید متخصصین ما کامل راهنماییتون میکنند .

درحال دریافت اطلاعات
Call Now Buttonمشاوره رایگان با کارشناس موسان
پرسش از دکتر