احکام آرایشی و پوششی مردان در اسلام

بر طبق جدیدترین استفائات از مقام معظم رهبری

1,076

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ در اصلاح موی سر

 

ﺱ۱۸۸. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ.ﺍﮔﺮﺗﺸﺒّﻪﻣﺮﺩﺑﻪﺯﻥﻣﺤﺴﻮﺏﺷﻮﺩ،ﻭﯾﺎﻣﻔﺴﺪﻩﺍﻧﮕﯿﺰﺑﺎﺷﺪ،ﻭﯾﺎﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺒﺘﺬﻝﻏﺮﺏﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﯾﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺪﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮ

ﺱ۱۸۹. ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ.ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼﺣﺮﻣﺖﺩﺭﺍﯾﻦﻣﻮﺍﺭﺩ،ﺷﺒﯿﻪﺷﺪﻥﺑﻪﺩﺷﻤﻨﺎﻥﺍﺳﻼﻡﻭﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﺁﻥﻫﺎﺳﺖﻭﺍﯾﻦﻣﻮﺿﻮﻉﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻭﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻭﺍﺷﺨﺎﺹﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻓﺮﻕﻣﯽﮐﻨﺪﻭﺍﯾﻦﺍﻣﺮﻣﺨﺘﺺﺑﻪﻏﺮﺏ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﻮ ﻭ ﻧﺎﺧﻦ

ﺱ۱۹۰. ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﯼ ﺳﺮ ﻭ ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻦ ﻭ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﯼ ﺳﺮ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺗﺸﺒّﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﯾﺎ ﻣﻔﺴﺪﻩ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﯾﺎ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺘﺬﻝ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﯾﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﻮﯼ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺯﻧﺎﻧﻪ

ﺱ۱۹۱. ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ. ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺒّﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﺪﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺱ۱۹۲. ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ، ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻣِﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﯼ ﻣﺮﺩ

ﺱ۱۹۳. ﻣِﺶ ﮐﺮﺩﻥ ( ﻧﻮﻋﯽ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ) ﻣﻮﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ.ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺒﺘﺬﻝﻏﺮﺏﺑﻪﺣﺴﺎﺏﺁﯾﺪ،ﻭﯾﺎﻣﻔﺴﺪﻩﺍﯼﺑﺮﺍﯼﺁﻥﻣﺘﺮﺗّﺐﺷﻮﺩ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ

ﺱ۱۹۴. ﺣﮑﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻼﻩ ﮔﯿﺲ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ؟

ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

پوشیدن کروات

ﺱ۱۹۵. ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﮐﺮﻭﺍﺕ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ.ﺑﻪﻃﻮﺭﮐﻠﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻥﮐﺮﻭﺍﺕﻭﺩﯾﮕﺮﻟﺒﺎﺱﻫﺎﯾﯽﮐﻪﭘﻮﺷﺶﻭﻟﺒﺎﺱﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥﻣﺤﺴﻮﺏﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺤﻂّ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮﺩ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩ

ﺱ۱۹۶. ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ.ﺍﮔﺮﺯﻧﺠﯿﺮﺍﺯﻃﻼﺑﺎﺷﺪﻭﯾﺎﺍﺯﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﺁﻥﻫﺎﻣﺨﺼﻮﺹﺯﻧﺎﻥﺍﺳﺖ،ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ در مردان

ﺱ۱۹۷. ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺝ. ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺑﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ صورت ﻣﺮﺩ

ﺱ۱۹۸.ﺑﻨﺪﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦﺻﻮﺭﺕﯾﺎﮔﻮﻧﻪﻫﺎﺑﺮﺍﯼﻣﺮﺩﺍﻥﭼﻪﺣﮑﻤﯽﺩﺍﺭﺩ(ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺯﺑﻨﺪﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦﺻﻮﺭﺕﺍﯾﻦﺍﺳﺖﮐﻪﺗﻤﺎﻡﻣﻮﻫﺎﯼﺻﻮﺭﺕﺭﺍﺯﺍﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.)

ﺝ. ﺑﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺭﯾﺶ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﻭﺍﺟﺐ، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﻭﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ

ﺱ۱۹۹. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻣﻮ، ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ.ﺍﮔﺮﺗﺸﺒّﻪﻣﺮﺩﺑﻪﺯﻥﻣﺤﺴﻮﺏﺷﻮﺩﻭﯾﺎﻣﻔﺴﺪﻩﺍﻧﮕﯿﺰﺑﺎﺷﺪﻭﯾﺎﺗﺮﻭﯾﺞﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺒﺘﺬﻝﻏﺮﺏﺑﻪﺣﺴﺎﺏﺁﯾﺪ،ﺟﺎﯾﺰﻧﯿﺴﺖﻭﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﮐﺴﺐﺩﺭﺁﻣﺪﺍﺯﺍﯾﻦﻃﺮﯾﻖﺟﺎﯾﺰﻧﯿﺴﺖ.ﻭﺩﺭﻏﯿﺮﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ

ﺱ۲۰۰. ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﯾﻮﺭ ﺁﻻﺕ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟

ﺝ. ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ

ﺱ۲۰۱. ﺁﻭﯾﺨﺘﻦ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻃﻼ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﻃﻼ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ. ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ، ﭼﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﻧﻤﺎﺯ.ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﻭﺍﺟﺐ، ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺳﺖ.

 

دانلود pdf احکام اصلاح و ترمیم مو در اسلام

 

منبع : سایت مقام معظم رهبری


سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 24ساعت بعد از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر سینا یکشنبه ۱۵ دی ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  میخواستم ببینم بصورت حضوری هم میشه برای خرید اقدام کرد ؟
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری یکشنبه ۱۵ دی ۹۸( 2 ماه پیش)

   با سلام بله . میتونیم طبق خواسته شما عمل کنیم . با شماره درج شده در سایت تماس حاصل بفرمایید ...

  2. تصویر کاربر دکتر نصیری یکشنبه ۱۵ دی ۹۸( 2 ماه پیش)

   با سلام بله . میتونیم طبق خواسته شما عمل کنیم . با شماره درج شده در سایت تماس حاصل بفرمایید ...

  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر محمد چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  وقتي از اين مدل موها ميچسبونيم چند وقت يه بار بايد چسبش رو تعويض كنيم؟
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸( 4 ماه پیش)

   حدودا هر دو الی سه هفته یکبار / و بهتون کامل اموزش داده میشه و خودتون در منزل به راحتی آب خوردن در عرض 5 دقیقه چسب ها رو تعویض میکنید

 • تصویر کاربر الناز چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  من خانومی هستم ک ب مدت هفده ساله مبتلا ب الوپسیا یونیور هستم الان میخام پروتز مو انجام بدم چون دیگه از این شرایط خسته شدم ممنون میشم اطلاعاتی بمن بدین.ایا میتونم پروتز انجام بدم چ مدت ماندگاری داره روش چسباندن ب چ صورت هست؟؟؟حمام استخر خوابیدن با پروتز ب چ صورته چون میخام دائم استفاده کنم ممنون میشم پاسخ بدین.
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸( 4 ماه پیش)

   عزیزم بله روش ما برای شما عالی ترین روش ممکنه ضمن اینکه ما مشتری های زیادی با شرایط شمارو داریم . در مورد مابقی سوالات هم لطفا یه زنگ بزن تا تمام توضیحات تلفنی تقدیمت بشه 

   و در صورت امکان این مقاله ما هم مطالعه کن :

   https://mousan.co/998/%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

 • تصویر کاربر نگار سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر خسته نباشین من قبلا موهای بلندی داشتم که تا پایین باسنم بود و با یه تصمیم اشتباه به اندازه‌ی ۴۲ تا ۴۳ سانت کوتاهشون کردم ولی بعدش پشیمون شدم و روز به روز این پشیمونی بیشتر شد حالا دنبال یه راهی هستم که خیلی سریع موهام بلند بشه مثلا یک سانتی متر در روز اگه ممکنه در روز بیشتر هم بلند بشه که بهتر ولی با سرعت کمتر از یک سانتی متر نه.دکتر خواهش میکنم کمکم کنین خیلی روحیم داغون شده ?
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 6 ماه پیش)

   با سلام . میتونید از طریق شماره دفتر جهت رفع مشکل با ما در تماس باشید . تشکر از اعتمادتون

 • تصویر کاربر محمد سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیا به صورت منطقه ای هم امکانش هست مثلا فقط پشت سر؟ و ایا میشه پروتزت تراکمش کم باشه
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 6 ماه پیش)

   با سلام بله . میتونیم طبق خواسته شما عمل کنیم . با شماره درج شده در سایت تماس حاصل بفرمایید ...

 • تصویر کاربر محمد سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خواستم بدونم هزینه پروتز مو در حال حاضر چقدره.
  دوم اینکه تا چند ماه جواب میده و بعد از گذشت مهلت مربوطه پروتز تعمیر میشه یا از نو باید پروتز کرد.
  سوم اینکه چک هم جهت اقساط قبول میکنید؟
  ممنون.
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 6 ماه پیش)

   سلام و درود . مواد استفاده شده در ترمیم موی موسان استاندارد هست و نگرانی از این جهت وجود نداره . برای اقساط و قیمت دقیق خدمات هم با شماره دفتر در تماس باشید ...

 • تصویر کاربر علی سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸( 7 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام.
  قیمت اسپری تون چقدره؟
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸( 7 ماه پیش)

   سلام دوست و همراه گرامی

    

   جهت اطلاع دقیق از قیمت اسپری لطفا با دفتر ترمیم موی موسان تماس حاصل فرمایید . با تشکر

 • تصویر کاربر افسانه چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  آیا روش ترمیم مو برای ابرو هم قابل انجام هست اگر جواب مثبت است لطفا هزینه آن را بفرمایید هم برای مو و هم برای ابرو
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 1 سال پیش)

   جواب :
   سلام ، خیر تخصص ما فقط ترمیم مو است و قیمت برا اقایون از ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان و برا بانوان از ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان است که در جلسه حضوری نسبت به سلیقه و نیاز فرد ، دقیقش مشخص و اعلام میشه !

 • تصویر کاربر محمد چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  من متوجه شدم این چسب ها به مرور به منافذ پوست نفوذ می کنن و حتی موهای موجود هم از بین میرن
  نظر شما چیه؟
  ایا این چسب ها با پوست سر سازگارن؟
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 1 سال پیش)

   نه عزیزم به هیچ وجه اینطور نیست و چسب ها و موهای ما به هیچ وجه به پوست و موهای فعلی شما ضرری وارد نمیکنن اگر دوست داشتین تشریف بیلرید از نزدیک با جزییات کار اشنا بشین

 • تصویر کاربر عنابت چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید.میخواستم بدونم اصفهان نمایندگی ندارید.ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 1 سال پیش)

   سلام نه عزیزم ما فقط در تهران هستیم ولی دوستان شهرستانی براحتی یکروزه میان پیش ما و در یک جلسه ۲ ساعته کارشون انجام میشه و برمیگردن به شهرشون .

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر