سوال و جواب با موسان درباره ترمیم مو (۱)

689

ﻣﻮی ﺳﺮ ﻧﻤﺎد زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﺷﺎداﺑﯽ، آراﺳﺘﮕﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎری و اﺧﻼﻗﯽ اﻓﺮاد ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮی ﻫﺮ ﻓﺮد اﺛﺮات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﻨﻤﺎﻋﯽ ﺷﺨﺺ دارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻀﺎوت دﯾﮕﺮان را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ، ﺧﻮش ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮدن و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮ دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ دادن ﻣﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻃﺎس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد در اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده و اﻏﻠﺐ ﻧﮕﺮان ﻃﻌﻨﻪ ﻫﺎی اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی راﻫﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻃﺎﺳﯽ ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن داروﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﮥ ﮐﻼه ﺑﺮداری داﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻃﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪد ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮه ﮐﺮدن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ از ﮐﺎری ﮐﻪ درﺻﺪد اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و از روی ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﺎری وی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﻮﺳﻪ آﻣﯿﺰ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب و ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﺟﺰوه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺎدی از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ
دﮐﺘﺮ ابراهیم نصیری دارای ﺑﻮرد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺮان در اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ( CDA ) و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮ ( ISHRS ) آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﺸﺎن در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﮐﺎﻧﺎدا، آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺆﻟﻒ و ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻫﺰاران ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ ﺑﻮده و ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻒ آن اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده، در دام اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﭘﺰﺷﮏ )ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﺎوارد و ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﺪه و اﺳﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﺎدان اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎ ﻧﮕﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﺘﺎﯾﺞ زﺷﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﻮده و ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺒﻌﺎت آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻫﻤﮥ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﯿﺮ و ﺣﺴﺎس دارﻧﺪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ مقاله را دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﻋﻤﯿﻘًﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﺳﻄﺤﯽ داﺷﺘﻪ و ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد آن ﮐﻤﺎل اﺣﺘﯿﺎط را ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻣﻮرد رﯾﺰش ﻣﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

جواب : رﯾﺰش ﻣﻮ ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ وراﺛﺖ، ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ، اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﯾـﻪ ای (ﻣﺜـﻞ رژﯾـﻢ ﻫﺎی ﻻﻏﺮی و ﺳﺆﺗﻐﺬﯾﻪ)، اﺳﺘﺮس ﻋﺼﺒﯽ، ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدادن، آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮ از ﻃﺮﯾﻖ رﻧﮓ ، ﻣـﺶ، ﻓـ ﺮ و ﺳﺸـﻮار وﻟـﯽ ﺷـﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ آن رﯾﺰش ﻣﻮی آﻧﺪروژﻧﺘﯿﮏ (ﻃﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺮداﻧﻪ) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ارﺛﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع رﯾـﺰش ﻣـﻮ ﺑـﻪ ﮐﺎﺷـﺖ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ )درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﮥ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد( ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﮐﺎﺷـﺖ ﻣـﻮ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ داﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﻃﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ.

نکات ﮐﻠﯿﺪی برای ﺷﺮوع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ کدامند ؟

جواب : ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ در اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮدارای ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪﻫﺪ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ: اول اینکه ( ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮب در ﻣﻨﻄﻘﮥ دﻫﻨﺪه (ﭘﺸﺖ ﺳﺮ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ و دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دوم اینکه ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دراز ﻣﺪت ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﻨﯽ دارد. و در نهایت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﮥ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﻮد.

ﭼﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ در اﻧﺘﺨﺎب آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ؟

جواب : ۱- ﺳﻦ: ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ ﺑﻮده و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎوﺟﺪان ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ در ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﻮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﻧﺠﺎم ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﻗﻮت اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﺣﻖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮده و ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﺪت و وﺳﻌﺖ ﻃﺎﺳﯽ ﻓﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای وی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻢ در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ در ﻓﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد.

۲- ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻃﺎﺳﯽ در ﺷﺨﺺ.

۳- وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻃﺎﺳﯽ ﻓﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ در ﻣﻨﻄﻘﮥ دﻫﻨﺪه ﻣﻮ (ﭘﺸﺖ ﺳﺮ).

۴- ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه و رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﻃﺎﺳﯽ ﻣﺮداﻧﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ در آﯾﻨﺪه.

۵- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎر و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و رواﻧﯽ وی.

۶- دادن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ.

۷- اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﯿﻤﺎر: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻓﺮد از ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﻓﺎﻧﺘﺰی و واﻫﯽ ﺑﻮده و ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ در اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮد.

۸- وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد، ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی داروﯾﯽ و ﻏﯿﺮه.

۹- وﺟﻮد اﻣﺮاض ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻮﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ زده ﺷﺪه ﮔﺮدﻧﺪ.

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ؟

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺎس ﺷﻮﯾﻢ؟

جواب : اﮔﺮ ﮐﻢ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ از ﻻﺑﻼی ﻣﻮﻫﺎ در زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ. اﮐﺜﺮاً اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻮﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻨﻮزﮐﺎﻣﻼً ﻃﺎس ﻧﺸﺪه اند . درﮐﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮد زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﻮان (۴۵- ۲۵ ﺳﺎل) و از ﻧﻈﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ درﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﺣﺘﯽ دردﻫﻪ ﻫﺎی ۶ و۷ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟

جواب : در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮ از ﭘﺸﺖ و ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﺳﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻃﺎس ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ۲ روش ﻧﻮاری (FUT) و ﻏﯿﺮﻧﻮاری (FIT) اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻃﺮﯾﻘﮥ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ۲ روش ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺧﺘﻼف اﯾﻦ۲ روش ﻓﻘﻂ در ﻃﺮﯾﻘﮥ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮﻫﺎ اﺳﺖ. FUT ﻣﺘﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮده و روش FIT ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﮐﻤﮑﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﺴﮥ دوم ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ( و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮاﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻓﻘﻂ ﻣﻮارد ﮐﻤﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ روش FIT ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﮥ اول ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﮐﺎر در اﻃﺎق ﻋﻤﻞ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎً ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ آن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﻫﺎی ﻻزﻣﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ در آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻮده و ﻟـﺬا ﭘـﺲ از اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ ﭘﺸﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً دﭼﺎر رﯾﺰش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ و ﺑـ ﻪ ﺻـﻮرت ﻃﺒﯿﻌـﯽ رﺷـﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داروﯾﯽ و ﻏﯿﺮداروﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

در ﻣﻮرد روش FUT ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

جواب : در روش FUT ﯾﮏ ﻧﻮار از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺤﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﺑﺪون اﺣﺴﺎس درد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻧﻮار ﻣﺤﺪودﯾﺖ داﺷﺘﻪ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﻮل و ﻋﺮض آن ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮدﮐﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وارد ﻧﯿﺂﻣﺪه و ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺸﺶ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺲ از ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ ﻧﺎزک درآﻣﺪه (در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد) ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در زﯾﺮ ﺧﻮاب ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻧﻮار ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ۳- ۱ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﻓﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد). ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺸﺶ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺲ از ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ ﻧﺎزک درآﻣﺪه (در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد) ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در زﯾﺮ ﺧﻮاب ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻧﻮار ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ۳- ۱ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﻓﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد).

ﺑﻌﺪاً ﺗﺤﺖ ﺑﯿﺤﺴﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻃﺎس اﯾﺠﺎدﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﯽ، زاوﯾﻪ و ﻋﻤﻖ ﺷﮑﺎف ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و دﻗﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ از آن رﯾﺸﮥ زﻧﺪه ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻇﺮﯾﻒ در ﺷﮑﺎف ﻫﺎ ﻗﺮارداده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ،ﮔﺮاﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﮏ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ (ﺗﮏ ﻣﻮﯾﯽ) در ﺧﻂ روﯾﺶ ﻣﻮ در ﺟﻠﻮی ﺳﺮ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮرﻃﺒﯿﻌﯽ دارای ﻣﻮﻫﺎی ﺗﮑﯽ اﺳﺖ.ﮔﺮاﻓﺖ ﻫﺎی ۲ ﺗﺎﯾﯽ در ﻋﻘﺐ ﺧﻂ روﯾﺶ ﻣﻮ وﮔﺮاﻓﺖ ﻫﺎی ۳ ﺗﺎﯾﯽ در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ را ﺑﻮﺟﻮدآورﻧﺪ. ﺣﺴﻦ ﺑﺰرگ FUT اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ۴-۵ ﻫﺰار ﺗﺎر ﻣﻮ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ. وﻟﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ FUT ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ FIT ) اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﮥ اول ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ (ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزاﺳﺖ) و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮی ﺳﺮ و ﺧﻂ روﯾﺶ ﻣﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ از روش FUT اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.


سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 24ساعت بعد از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر نگار سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر خسته نباشین من قبلا موهای بلندی داشتم که تا پایین باسنم بود و با یه تصمیم اشتباه به اندازه‌ی ۴۲ تا ۴۳ سانت کوتاهشون کردم ولی بعدش پشیمون شدم و روز به روز این پشیمونی بیشتر شد حالا دنبال یه راهی هستم که خیلی سریع موهام بلند بشه مثلا یک سانتی متر در روز اگه ممکنه در روز بیشتر هم بلند بشه که بهتر ولی با سرعت کمتر از یک سانتی متر نه.دکتر خواهش میکنم کمکم کنین خیلی روحیم داغون شده 😢
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 3 هفته پیش)

   با سلام . میتونید از طریق شماره دفتر جهت رفع مشکل با ما در تماس باشید . تشکر از اعتمادتون

 • تصویر کاربر محمد سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  آیا به صورت منطقه ای هم امکانش هست مثلا فقط پشت سر؟ و ایا میشه پروتزت تراکمش کم باشه
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 3 هفته پیش)

   با سلام بله . میتونیم طبق خواسته شما عمل کنیم . با شماره درج شده در سایت تماس حاصل بفرمایید ...

 • تصویر کاربر محمد سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام خواستم بدونم هزینه پروتز مو در حال حاضر چقدره.
  دوم اینکه تا چند ماه جواب میده و بعد از گذشت مهلت مربوطه پروتز تعمیر میشه یا از نو باید پروتز کرد.
  سوم اینکه چک هم جهت اقساط قبول میکنید؟
  ممنون.
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری سه شنبه ۲ مهر ۹۸( 3 هفته پیش)

   سلام و درود . مواد استفاده شده در ترمیم موی موسان استاندارد هست و نگرانی از این جهت وجود نداره . برای اقساط و قیمت دقیق خدمات هم با شماره دفتر در تماس باشید ...

 • تصویر کاربر علی سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام.
  قیمت اسپری تون چقدره؟
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸( 1 ماه پیش)

   سلام دوست و همراه گرامی

    

   جهت اطلاع دقیق از قیمت اسپری لطفا با دفتر ترمیم موی موسان تماس حاصل فرمایید . با تشکر

 • تصویر کاربر افسانه چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آیا روش ترمیم مو برای ابرو هم قابل انجام هست اگر جواب مثبت است لطفا هزینه آن را بفرمایید هم برای مو و هم برای ابرو
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش)

   جواب :
   سلام ، خیر تخصص ما فقط ترمیم مو است و قیمت برا اقایون از ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان و برا بانوان از ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان است که در جلسه حضوری نسبت به سلیقه و نیاز فرد ، دقیقش مشخص و اعلام میشه !

 • تصویر کاربر محمد چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  من متوجه شدم این چسب ها به مرور به منافذ پوست نفوذ می کنن و حتی موهای موجود هم از بین میرن
  نظر شما چیه؟
  ایا این چسب ها با پوست سر سازگارن؟
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش)

   نه عزیزم به هیچ وجه اینطور نیست و چسب ها و موهای ما به هیچ وجه به پوست و موهای فعلی شما ضرری وارد نمیکنن اگر دوست داشتین تشریف بیلرید از نزدیک با جزییات کار اشنا بشین

 • تصویر کاربر عنابت چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید.میخواستم بدونم اصفهان نمایندگی ندارید.ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش)

   سلام نه عزیزم ما فقط در تهران هستیم ولی دوستان شهرستانی براحتی یکروزه میان پیش ما و در یک جلسه ۲ ساعته کارشون انجام میشه و برمیگردن به شهرشون .

 • تصویر کاربر shiva چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  mikhastam bedonam mo kotah pesarone vase mamanam cheqadr hazine mishe?
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش)

   سلام ، قیمت برا اقایون از ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان و برا بانوان از ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان است که در جلسه حضوری نسبت به سلیقه و نیاز فرد ، دقیقش مشخص و اعلام میشه !

 • تصویر کاربر صمد چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر با سلام ودرود وخسته نباشید
  احتراما بنده در تبریز زندگی میکنم خواستم بدونم که تو شهرستانها نمایندگی ندارین ؟ یا باید به تهران و مطلب تون مراجعه کنم ؟
  دوم اینکه قیمت و هزینه نسبت به تراکم مو واندازه محل تاسی فرق میکند؟
  قبل از مراجه حضوری چگونه میتونم با فرستادن عکس و از قیمت وکیفیت کارتون مطلع بشم؟
  واینکه کلا نقدی هست یا اقساطی هم امکان داره
  ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش)

   سلام نه عزیزم ما فقط در تهران هستیم ولی دوستان شهرستانی براحتی یکروزه میان پیش ما و در یک جلسه ۲ ساعته کارشون انجام میشه و برمیگردن به شهرشون .
   و
   قیمت هم برا اقایون از ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان و برا بانوان از ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان است که در جلسه حضوری نسبت به سلیقه و نیاز فرد ، دقیقش مشخص و اعلام میشه !
   و
   شما عکس سرتون و وضعیت فعلی موهاتون رو در تلگرام به این آیدی ارسال کنید @mousan_pm ، همکاران ما پاسخگوی شما خواهند بود با افتخار
   و
   در مورد پرداخت بصورت اقساط هم ، چشم باهاتون همکاری میکنیم نگزان نباشین و تشریف بیارید در خدمتتون هستیم .

 • تصویر کاربر محمد چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام - جلوی موهام یه مقدار کم پشت شده این چند وقته هم ریزش موهام شدت گرفته . پارسال لیکن پلان داشتم به دکتر پوست مراجعه کردم گفتند لیکن پلانت فعال نیست .سوالم اینه با توجه به اینکه بانک موهام خوبه میتونم کاشت مو انجام بدم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر نصیری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 9 ماه پیش)

   عزیزم تخصص ما ترمیم مو است ولی بر اساس شناخت و تجربه ای که داریم ، ما روش کاشت مو رو با توجه به مشکلات فراوانش بهتون پیشنهاد نمیکنیم .... ولی باز انتخاب با شماست ! ولی پیشنهادمون اینه که یک جلسه مشاوره رایگان تشریف بیارید دفتر ما تا از نزدیک تمام موارد رو خدمتتون شرح بدیم بعدش با اگاهی خودتون انتخاب کنید .

درحال دریافت اطلاعات
Call Now Buttonمشاوره رایگان با کارشناس موسان
پرسش از دکتر